историјат


Оснивање завода

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као буџетску установу од покрајинског значаја, са задатком да у споразуму са надлежним органима власти и управе израђује урбанистичке планове градова и места у Војводини и да усклађује рад урбанизма и руризма са комуналном политиком на подручју АП Војводине. Урбанистички завод је фактички функционисао тако да му је седиште било у Суботици, а имало је одељење у Новом Саду. Извршно веће је 27. маја 1954, године донело решење којим је Урбанистички завод АП Војводине прогласило за установу са самосталним финансирањем. Крајем те године Раднички савет Пројектног предузећа у Суботици је на заједничкој седници са колективом Урбанистичког завода АП Војводине донео одлуку да Пројектно предузеће у Суботици преузме запослене и имовину Урбанистичког завода АП Војводине након његове ликвидације од стране ИВ АПВ.


Решењем Извшног већа народне скупштине АП Војводине од 16.12.1959. године је основало Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања АП Војводине, као установу са самосталним финансирањем, организовану на начелима друштвеног управљања, ради развијања и унапређивања урбанистичке и стамбено-комуналне делатности и праћења и проучавања проблема и појава из ових области, а за потребе комуна и покрајинских органа и привредних организација које се баве овим питањима. У складу са решењем Извршног већа о самосталним установама које се финансирају по принципу дохотка, Завод се од јануара 1964, године не финансира више по буџетским принципима, већ по принципима дохотка. Започиње интензивнији рад Завода на изради урбанистичке и просторно-планске документације за насеља и општине у Војводини. Завод даје понуде и закључује уговоре са општинама о изради урбанистичких планова.
У току 1970. године Скупштина Војводине је донела Закон о установама које су основали покрајински органи, по ком је Завод једна од пет установа у Војводини која обавља делатност од посебног друштвеног интереса. Надзор над законитошћу рада Завода и даље врши Покрајински секретаријат за урбанизам и комуналне послове.
Изменама Статута Завода децембра 1979, године Завод мења име у Завод за урбанизам Војводине. У 1984, години Завод постаје самоуправна организација удруженог рада, а изменама Статута у децембру 1989, године постаје друштвено предузеће, које послује у складу са законом о предузећима, односно обавља привредну делатност ради стицања дохотка, односно добити вршењем услуга на тржишту и сноси ризик за своје пословање.

Након доношења Устава Републике Србије из 1990, године и Статута АП Војводине из 1991, године, извршене су измене Статута Завода према којима нема више у Радничком савету представника шире друштвене заједнице које именује Извршно веће, директор се бира на основу јавног огласа, без претходне сагласности Извршног већа Војводине.
Активност завода као друштвеног предузећа (1990-2002.) била је посебно усмерена на израду урбанистичке документације за општине, велике инфраструктурне системе и остале кориснике простора у складу са Законом о планирању и урећењу простора и насеља. У овом периоду Завод као друштвено предузеће остварује приходе на тржишту, тако да пролази прво период врло тешких година са потешкоћама у обезбеђивању послова и остваривању прихода, након којих долази постепено до стабилизације у пословању, да би посебно после 1995. године наступио период освајања тржишта, односно сарадња на изради урбанистичких планова са све већим бројем општина у Војводини, повећања обима пословања и остваривања прихода.

Због неопходности да се прате и проучавају промене на простору Војводине, да се прати спровођење Просторног плана Републике Србије у Покрајини, а у складу са новим уставним надлежностима АП Војводине у области урбанизма, планирања и уређивања простора, указала се потреба да се оснује јавно предузеће чији ће оснивач бити поново АП Војводина , те се постојећи Завод за урбанизам Војводине као друштвено предузеће средином 2002. године трансформише у Јавно предузеће "Завод за урбанизам Војводине", како и данас послује.

Одлуком о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ" број 10/02), (у даљем тексту: Одлука о оснивању јавног предузећа) и то чланом 2. Одлике је регулисано да се завод оснива ради трајног обављања послова просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне Покрајине Војводине, стручне послове од значаја за органе Покрајине и стручне послове за органе јединица локалне самоуправе на територији Покрајине које те послове повере Заводу.Чланом 7. Одлуке о оснивању јавног предузећа одређена је делатност Завода односно да Завод обавља делатности просторног и урбанистичког планирања и пројектовања. У истом члану побројани су послови који су делатност Завода, односно Завод врши следеће послове:

1. прати и проучава појаве и промене у простору на територији Покрајине за потребе Покрајине, њених органа и организација,
2. води документацију о планирању и уређењу простора за просторне планове које је донела Скупштина АПВ,
3. води информациону основу о простору и прикупља и обрађује и публикује податке од значаја за уређење простора и насеља на територији Покрајине,
4. врши примењена и развојна истраживања у функцији развоја и унапређења просторног и урбанистичког планирања,
5. припрема програме израде просторно-планске и урбанистичке документације и учествује у припреми других програма из делатности Завода,
6. израђује студије, научне анализе, стручне основе и документацију у области планирања, заштите животне средине, грађења и уређења простора и насеља,
7. обезбеђује обављање претходних радова за потребе израде просторно-планске и урбанистичке документације,
8. припрема, израђује и прати остваривање просторно планске и урбанистичке документације од интереса за Покрајину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора,
9. израђује урбанистичке услове за изградњу система и објеката од интереса за Покрајину, јединице локалне самоуправе и остале кориснике простора,
10. израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину и студије утицаја објеката и радова на животну средину, као и друге стручне послове у области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
11. врши геодетске радове за потребе израде топографских планова, урбанистичког планирања и пројектовања и сл.,
12. израђује пројектно-техничку и другу документацију објеката високоградње и нискоградње,
13. израђује пројекте водовода и канализације објеката захвата површинске воде за потребе индустрије и подземних резервоара,
14. врши и друге послове у складу са законом.


Ставом 2. члана 7. Одлуке, регулисано је да су послови од општег интереса ради којих је Завод основан:

1. стални послови - наведени у тачкама 1, 2 и 3 става 1. овог члана и
2. повремени послови - израда просторно планске, урбанистичке и друге документације из делатности Завода за потребе Покрајине.


Израда планских докумената регулисана је Законом о планирању и грађењу ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09-исправка) и одговарајућим подзаконским актима.
У складу са чланом 222. став 2. Закона до доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона, примењиваће се подзаконски акти донети на основу закона који престаје да важи даном ступања на снагу овог Закона, ако нису у супротности са овим Законом. У складу са тим примењиваће се одредбе Правилника о садржини и изради планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 60/2003) и Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид ("Службени гласник РС", бр. 12/2004).
У изради просторне и урбанистичке документације примењују се и сви закони и подзаконска акта који регулишу разне области, као што су област пољопривреде, водопривреде, шумарства, рударства, саобраћаја, енергетике, одбране, друштвених делатности, туризма, заштите животне средине, заштите природних добара, заштите споменика културе и др.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/2004) Завод од 2005. године израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину. У складу са одредбама овог закона орган надлежан за припрему плана доноси одлуку да ли ће се за конкретан план радити стратешка процена утицаја плана на животну средину или не, а иста се ради паралелно са израдом плана. Извештај о стратешкој процени јавност разматра у оквиру излагања плана на јавни увид и одржавања јавне расправе.  • контакт информације
  •   zavurbvo@gmail.com
  •               021/529-444
  • контакт